หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

เขื่อนโครงสร้างแข็ง "ยาผิดขนาน" ของหน่วยงานรัฐ:กรณีปัญหาการกัดเซาะ "หาดบางมะขาม" เกาะสมุย

by TangThai.NJ @July,18 2014 11.04 ( IP : 101...13 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม
photo  , 553x553 pixel , 134,895 bytes.

เขื่อนโครงสร้างแข็ง "ยาผิดขนาน" ของหน่วยงานรัฐ:กรณีปัญหาการกัดเซาะ "หาดบางมะขาม" เกาะสมุย


เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ด้วยบทบาทหน้าที่ของระบบราชการส่วนกลาง ที่มีทั้งงบประมาณและอำนาจสั่งการ ทำให้มีโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจำนวนมากของรัฐ เกิดความสูญเปล่า ไม่คุ้มค่าและบ่อยครั้งยังเป็นตัวสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก เช่นเดียวกับการนำเอาโครงการและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาคใต้ มาลงที่หาดบางมะขาม อำเภอเกาะสมุย โดยไม่ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาสภาพพื้นที่ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจโครงการตั้งแต่ต้น ดังได้โพสต์แสดงความเห็นไปบ้างแล้วในเรื่องหน่วยราชการอ้างเหตุ ชายหาดเสื่อมโทรงเพราะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จึงพยายามเสนอโครงการเขื่อนโครงสร้างแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาชายหาดเสื่อมโทรมของหาดบางมะขามทั้งๆที่ในความเป็นจริง สภาพชายหาด ยังมีความสมบูรณ์อยู่ และมีปัญหาการกัดเซาะบ้างเพียงเล็กน้อย ไม่ควรเป็นเหตุผลเพื่อนำงบประมาณจำนวนมากมาใช้ ซึ่งนอกจากจะไม่แก้ปัญหา(เพราะปัญหาไม่มี)แล้วยังจะเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชายหาดธรรมชาติ และยังทำให้เกิดปัญหากัดเซาะในบริเวณใกล้เคียง ภายหลังการสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็งดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศ


หากการกัดเซาะจากคลื่นไม่ใช่สาเหตุที่ทำความเสื่อมโทรมของชายหาดแล้ว อะไรคือสาเหตุสำคัญที่กำลังทำลายคุณค่าของหาดบางมะขามและหาดต่างๆในเกาะสมุยลง  เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวของเกาะสมุยได้นำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะและน้ำเสีย  เช่นเดียวกับหาดบางมะขามที่ในอดีตเคยมีน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ มีชายหาดขาวสะอาดปัจจุบันชายหาดเต็มไปตะกอนของเสีย ขยะพลาสติก ขวดแก้ว ขยะภาชนะบรรจุเครื่องดื่มและอาหาร เสื้อผ้าเก่า ทางจากทางมะพร้าว เศษอวนและอุปกรณ์ประมงเป็นต้น  แน่นอนว่าที่มาของขยะเหล่านี้เกิดมาจากการทิ้งหรือกำจัดขยะอย่าขาดความรับผิดชอบของชุมชนต่างๆทั้งในเกาะเองและที่น้ำทะเลพัดพามาจากชุมชนฝั่งแผ่นดินใหญ่


แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าขยะและตะกอนของจำนวนมาก มีต้นทางมาจากท่อน้ำทิ้งของชุมชนต่างๆรอบๆเกาะที่มักระบายลงสู่คลองที่ไหลลงสู่ทะเลโดยมิได้มีการบำบัด เพราะระบบบำบัดน้ำเสียมีเพียง 3 ชุมชนใหญ่คือเฉวง ละไมและหน้าทอน ประกอบกับระบบท่อรวมน้ำเสียและตัวบ่อบำบัดเองก็ทำงานได้เพียงบางส่วนหรือชำรุดจนไม่สามารถทำงานได้  กรณีของชุมชนหน้าทอนระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดจนไม่สามารถเดินระบบมาเป็นเวลาสองสามปีแล้ว ทำให้ในเวลาที่มีฝนตก ขยะและน้ำเสียจากตลาดและร้านค้าในชุมชนหน้าทอน. ที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำจะถูกชะล้างไหลลงสู่ทะเล ทำให้ขยะกระจัดกระจายอยู่บริเวณชายหาดหน้าทอนและหาดบางมะขามที่อยู่ติดกัน


การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของชายหาดต่างๆที่เกิดจากขยะและน้ำเสียที่ไหลลงสู่ทะเล แม้เทศบาลคือผู้รับผิดชอบ แต่ก็ไม่อาจจะผลักภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับเทศบาลด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ เเละกำลังคน ในขณะที่มีผู้ก่อปัญหาอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวบ้านผู้อยู่อาศัยร้านค้าผู้ประกอบการ ต่างขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่เลือกที่และปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่บำบัดลงคูข้างถนน  ปัญหาความเสื่อมโทรมของชายหาดจะเบาบางลงได้ถ้าชุมชนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม รวมทั้งเทศบาลเองต้องทำงานเชิงรุกมากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องใช้กฎหมายและอำนาจที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆ ต้องแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนในการเป็น "ผู้นำ" สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของชายหาดและน้ำทะเล หากทำอย่างนี้ได้อย่างนี้เชื่อได้ว่านอกจากจะสามารถฟื้นฟูหาดทรายของเกาะสมุยให้กลับมางดงามอย่างเคยแล้ว ยังจะเป็นการปิดช่องว่างไม่ให้ใครๆ มาแอบอ้างเอา "ยาผิดขนาน" มาอวดอ้างสรรพคุณหลอกขายให้เรา "หลงทาง" อย่างที่แล้วๆมา


ชวนอ่าน + ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่
FB.อานนท์ วาทยานนท์ (Click Here)

...

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้