หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เทศบาลนครเกาะสมุย

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุยแถลงนโยบายการบริหารงาน

by NathonCity @October,16 2008 22.06 ( IP : 118...208 ) | Tags : เทศบาลนครเกาะสมุย , เก็บข่าวมาเล่า

จาก งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย
13 ตุลาคม 2551
นายรามเนตร  ใจกว้าง  นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย  กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 123/2551 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 จึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย แถลงนโยบายการบริหารงานตลอดระยะเวลา 4 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย และเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเมืองเกาะสมุยสามารถบรรลุถึงภารกิจ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเกาะสมุย ได้กำหนดนโยบายการบริหารโดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ดังนี้ 


นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

๑.ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 


๑.๑การฟื้นฟูและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชน

      ๑)  เตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่จะมาถึง

      ๒) ศึกษาวางแผนระบบระบายน้ำของแต่ละลุ่มน้ำ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

๑.๒ ด้านขยะ โครงการลดปริมาณขยะเข้าเตาเผา

๑.๓ ถนน  ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่มีอยู่เดิมให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย

๑.๔ การป้องกันและกำจัดโรคมะพร้าว


๒.    ด้านการศึกษา

๒.๑  จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการศึกษา

๒.๒ จัดทำแผนกิจกรรมประจำปีงานส่งเสริมการจัดงานประเพณี 


๓.    ด้านสาธารณสุข

๓.๑  จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเทศบาล

๓.๒ จัดตั้ง “ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล”


๔. ด้านการบริหาร

๔.๑  การถ่ายทอดสดการประชุมสภา ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น

๔.๒ การเปิดเผยทุกสัญญาเทศบาล ให้สาธารณะชนรับทราบ

๔.๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และการจัดตั้งคณะพัฒนาพื้นที่เขต

๔.๓ การจัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศเทศบาล”

      ๑) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (Management Information System)

      ๒)  นำแผนที่ภาษี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      ๓) วางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)

๔.๔ จัดตั้ง  Service Center และ Call Center


๕.    ด้านการท่องเที่ยว

๕.๑  จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวเกาะสมุย

๕.๒  ศึกษาวิจัยและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว

นโยบายบริหารราชการในระยะ ๔ ปี แบ่งนโยบายเป็น ๕ ด้าน ดังนี้
๑.ด้านการพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน

จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีโครงสร้างพื้นฐานประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ที่ได้มาตรฐาน  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสร้างสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ดี จึงมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้


  ๑.๑  แนวทางด้านการจัดระเบียบเมืองให้น่าอยู่


๑)  จะมุ่งมั่นจัดระเบียบผังเมืองรวมเพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทาง  ตามแนวทางการพัฒนาเกาะสมุยอย่างยั่งยืน ภายใต้ขีดความสามารถที่เกาะสมุยสามารถรองรับได้  เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกบริเวณเกาะสมุยและปริมณฑล

๒)  เร่งรัดการศึกษาเพื่อวางแผนและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนหลัก

๓)  เตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจการจัดทำผังเมืองในอนาคต

๔)  เตรียมความพร้อมในการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕)  จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการและดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะทั่วทั้งเกาะ

๖)  การศึกษาวิจัยแนวทางในการวางแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองน่าอยู่


  ๑.๒  แนวทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


๑)  จะพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้วยการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตเทศบาล ให้มีบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน  เพื่อให้การเจริญเติบโตของเมืองและชุมชนเป็นระเบียบและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   


๑.๑)  การคมนาคมและขนส่ง

-ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งสาธารณะ ที่เหมาะสมโดยเทศบาลเมืองเกาะสมุยจะเป็นตัวกลางประสานและขับเคลื่อนการแก้ปัญหา

๑.๒)  ถนน

-สร้างและปรับปรุงทางเท้า ถนนของเทศบาลให้ได้มาตรฐานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

-ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนถนนจากกรมทางหลวง อย่างเป็นขั้นตอน

-ศึกษาความเหมาะสมในการทำ ถนนสายเลี่ยงเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวเมือง

๑.๓) ไฟฟ้า

-ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่าง ทั้งถนนสายหลัก สายซอย ชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับถนนกรมทางหลวง อย่างทั่วถึง

-จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ในเขตชุมชน  “โครงการถนนสายสวย”

-ศึกษาการวางระบบสายไฟฟ้าและโทรศัพท์ใต้ดินของถนนในเขตท่องเที่ยว  “โครงการถนนไร้สาย”

๑.๔)  น้ำประปา

-ผลักดันให้การประปาส่วนภูมิภาคบริการให้ทั่วถึง  โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนมากขึ้น

๑.๕) ระบบระบายน้ำ

-บริหารจัดการน้ำท่วมขัง สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว

-ในระยะเร่งด่วน จะดำเนินการเตรียมการป้องกันและวางแผนแก้ปัญหาศึกษาและพัฒนาระบบระบายน้ำของแต่ละลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก


๒)  พร้อมรับภาระในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐอื่นๆยังบริการไม่ทั่วถึง 


๒.๑)  น้ำใช้และการประปา  จะประสานงานและพัฒนาให้ผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งภาคธุรกิจ  โรงแรม ชุมชน และการเกษตร

-พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่

-พัฒนาระบบการผลิตน้ำ ประปาชุมชน ให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน


๓)  พร้อมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานในกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด


  ๑.๓  แนวทางด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


จะส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ ที่เน้นการพัฒนาที่ประหยัดทรัพยากร งบประมาณ และพลังงานเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของธรรมชาติ


๑) การบริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม


๑.๑)  สนับสนุนเพิ่มพูนสมรรถนะเครือข่ายชุมชน ประชาชน ให้มีบทบาทในการป้องกันฟื้นฟู และแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

-ผลักดันกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ คุ้มครองพื้นที่ทะเล ชายฝั่ง และฟื้นฟูป่าชายเลน

-สนับสนุน อาสาสมัครอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาตั้งบนบกและในทะเล

๑.๒)  สร้างจิตสำนึกให้แก่ทุกภาคีในเขตเทศบาล ในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการวางพื้นฐานการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ โดยยึดหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” และ ส่งเสริมบุคคล องค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ


๒)  ขยะ

๒.๑)  พัฒนาระบบการจัดเก็บ การคัดแยก และการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒) ลดปริมาณเข้าเตาเผา ด้วยหลักการเพิ่มคุณค่าให้ขยะและสิ่งปฏิกูล  อย่างเร่งด่วน


๓)  น้ำเสีย

๓.๑)  บริหารจัดการและพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

๓.๒) ศึกษาการบริหารและจัดการน้ำเสียในชุมชนอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในอนาคต


๔) สวนสาธารณะ

๔.๑)  พัฒนาสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อน ให้มีพื้นที่สวยงามและมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น


  ๑.๔  แนวทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน


๑)  จะร่วมกับประชาชน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ ในการเชื่อมโยงและประสานเครือข่ายกับภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน


๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยการกระตุ้นให้ทุกภาคี ร่วมกันดูแลและพิทักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับศักยภาพของเมืองและชุมชน ทั้งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย นันทนาการ สนามเด็กเล่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว


๓)  สนับสนุนโครงการ “Samui Green Island” ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่น เพื่อให้เกาะสมุยงดงาม๒. ด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา


จะให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ให้ประชาชนด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา จึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้


  ๒.๑    แนวทางด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์


๑)  มุ่งมั่นพัฒนาการจัดระบบการศึกษา ให้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเท่าเทียมทางการศึกษา


๑.๑)  สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับปฐมวัย ให้ได้มาตรฐานดีทั่วทั้งเกาะ

๑.๒) จัดให้มีโรงเรียนเทศบาลระดับประถมศึกษา อย่างน้อยเขตละ 1โรงเรียน และเตรียมการโรงเรียนเทศบาลระดับมัธยมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓)  ด้วยการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

๑.๔)  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา


๒)  ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 


๒.๑)  ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งนอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่หลากหลายและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

๒.๓)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในวิถีชิวิตและวัฒนธรรมในอดีต  สร้างความภูมิใจในการเป็นชาวเกาะสมุย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒.๔) สนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่สัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น

๒.๕) พร้อมรับผู้ที่มีความรู้ และภูมิปัญญาชาวสมุยให้กลับมาทำประโยชน์ด้วย ‘จิตสำนึกรักบ้านเกิด’


  ๒.๒  แนวทางด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม


๑)  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยอมรับในความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ผ่านกิจกรรมที่จัด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

๒) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ๒.๓  แนวทางการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน


เสริมสร้างความคิดของเด็กและเยาวชน ให้ค้นหาความถนัดของตนเองและพัฒนาศักยภาพตามความถนัด  ให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขในการอยู่ร่วมดันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม


๑) ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีและค่ายคุณธรรม

๒) ส่งเสริมพัฒนาทักษะการกีฬา  ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ

๓) ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน มีวินัย คุณธรรม และความประพฤติที่พึงประสงค์

๓. นโยบายด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


จะดำเนินการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเชิงรุก เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเมือง เพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค และเน้นการบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้


  ๓.๑)  เร่งรัดปรับปรุงการให้บริการทางด้านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสรมสุขภาพ และเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

-จัดสร้าง “ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล”

-โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ “โรงพยาบาล 10,000 เตียง”

-รถอภิบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ 24 ชั่วโมง


  ๓.๒) เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน ลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร  การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

-เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ให้ อสม. มีบทบาทเป็นแกนหลักในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ


  ๓.๓)  ดำเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยตายด้วยโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ำในคน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในเฝ้าระวัง วินิจฉัย และการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


  ๓.๔)  เสริมสร้างสุขภาพโดยการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย

-ศึกษาวางแผนแม่บทในการจัดสร้างสนามกีฬาพรุหน้าเมือง ให้เป็นสนามกีฬาระดับภูมิภาค

-จัดให้มีศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชน

-พัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


  ๓.๕)  พัฒนาปรับปรุงงานด้านรักษาความสะอาด  การกำจัดขยะมูลฝอยให้ทั่วถึง


  ๓.๖) ส่งเสริมพัฒนา ตลาดสดน่าซื้อ  ร้านอาหารปลอดภัย  หาบเร่แผงลอยสะอาด


  ๓.๗)  ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ ในรูปสหการ


๔.    นโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจ


หัวใจของการพัฒนาเทศบาล คือการสร้างเมืองและชุมชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีส่วนประกอบที่ดีทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  ด้วยการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ และเสริมสวัสดิการ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จึงมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้


  ๔.๑)  แนวทางการพัฒนารายได้เทศบาล เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบายที่วางไว้  ในส่วนของการจัดเก็บรายได้จะดำเนินการให้มีการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

-ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บรายได้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น  มีการตั้งหน่วยบริการหรือการรับบริการจัดเก็บรายได้แบบเคลื่อนที่

-จัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลเมืองเกาะสมุยอย่างต่อเนื่อง


  ๔.๒) แนวทางการพัฒนาในส่วนรายได้ของประชาชน ด้วยศักยภาพของเกาะสมุยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก สามารถนำรายได้มาให้อย่างมาก และมีประชาชนในเขตเทศบาลที่ประกอบอาชีพอื่นๆ  ด้วย จึงมีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดังนี้


๔.๒.๑)  การส่งเสริมด้านการเกษตรและประมงชายฝั่ง

-หามาตรการในการลดต้นทุนของชาวประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
-เร่งรัดมาตรการในการกำจัดและป้องกัน ศัตรูมะพร้าว อย่างจริงจัง

-สนับสนุนการผลิตผลไม้ ให้ได้มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีระบบป้องกันโรคระบาด

-ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต บำรุงรักษา และการขนส่งผลิตผลการเกษตร

-เร่งรัดการแก้ปัญหา เรื่อง สิทธิทำกิน ของเกษตรกรบนที่สูง เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน

-สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของผลิตผลการเกษตรของเกาะสมุย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มะพร้าว ให้เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยว


๔.๒.๒) การค้าปลีก และการค้าขายรายย่อย

-สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการลงทุนในระบบเศรษฐกิจชุมชน และธุรกิจที่เกิดแข่งขันที่เป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดกระทบต่อการท่องเที่ยวและชุมชน

-ส่งเสริมและพัฒนา ตลาดสินค้าเครือข่ายชุมชน ทั้งตลาดสดและอาหารท้องถิ่น

-ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ ให้สูงขึ้น


๔.๒.๓) การท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

-พัฒนาเส้นทางให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้มีคุณค่า

-โครงการ “มรดกสมุย” (Samui Heritage) จัดทำทะเบียนโบราณสถาน อาคาร บ้านเรือนและโบราณวัตถุ

-ฟื้นฟูลำคลอง ป่าชายเลนและพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเข้าชม และส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

-ฟื้นฟูพัฒนาการท่องเที่ยวในเมือง ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ 


การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

-สนับสนุนการศึกษาวิจัย จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสมุย เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสมุยอย่างยั่งยืน

-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะสมุยและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองอื่นๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาค

-สนับสนุนและผลักดัน “สปาสมุย สู่ สปาโลก”

-ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สมุย เพื่อให้สามารถบรรจุใน ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปี ระดับประเทศ

-ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา  การประชุม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะสมุย


  ๔.๓) แนวทางการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม


จะร่วมกันสร้างเสริมเอกภาพในสังคมที่หลากหลาย เคารพในความแตกต่างของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ให้ผู้มีจิตสาธารณะมาร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของประชาสังคม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืน นั่นคือเป็น สังคมที่สร้างสรรค์ สังคมที่สมานฉันท์ สังคมที่เป็นธรรม สังคมที่ผู้คนมีความสามารถ และเป็นสุข ตามแนวทางต่อไปนี้


๑)  การพัฒนาชุมชน

๑.๑)  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง ตามโครงการต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น

๑.๒) สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เขต  สภาองค์กรชุมชน ในการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาสู่เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนของเทศบาลในการนำข่าวสารและบริการเทศบาลไปสู่ประชาชน


๒)  การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

๒.๑)  จัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนกลุ่มอาชีพ”

๒.๒) จัดตั้ง “สถานธนานุบาล” ในแต่ละเขตพื้นที่


  ๔.๔) แนวทางการจัดระเบียบสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


๑)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  จะดำเนินตามโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

๑.๑)  ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด และยุวอาชญากร  โดยการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด “โครงการชุมชนสีขาว”

๑.๒) เทศบาลจะมีบทบาทเป็นผู้ใส่ใจกำกับ ด้วยจัดให้มี “ศูนย์บ้านพักสีขาว” เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ติดยา กลับเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจ

๑.๓) การป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง และจัดฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น

๑.๔) จัดให้มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในจุดที่มีความเสี่ยง


๒) ภัยพิบัติจากธรรมชาติ

๒.๑) พัฒนาประสิทธิภาพระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

๒.๒) เตรียมการจัดตั้ง หน่วยบริหารจัดการสาธารณภัย “ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤต”


๕. นโยบายด้านการเมือง  การบริหารราชการ และการบริการประชาชน


การดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง และการจัดการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก  จึงมีแนวทางในการดำเนินการไว้ดังนี้

  ๕.๑  แนวทางด้านการพัฒนาระบบบริหารและวัฒนธรรมองค์กร

๑)  จะดำเนินการบริหารเทศบาลเมืองเกาะสมุย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และคำนึงว่า “ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหัวใจในการพัฒนา”

๒)  พัฒนาหน่วยงานของเทศบาลให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงาน  และปรับองค์กรเทศบาลให้พร้อมในความรับผิดชอบในการเปลี่ยนผ่านเป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย

๓) ศึกษาเพื่อหารูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเกาะสมุยมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต


๕.๒ แนวทางด้านการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย

๑)  สนับสนุนยกระดับการมีส่วนร่วมทางเมืองของภาคประชาชน และให้ความสำคัญในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒)  ให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกระบวนการบริหารจัดการของท้องถิ่นอย่างมีเอกภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ โดยการจัดให้มี “คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เขต”

๓)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ สถาบันทางวิชาการหรือสถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทศบาล

๔)  สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาล ทั้งภาคราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการวางแผนและพัฒนาเกาะสมุย


  ๕.๓ แนวทางด้านการพัฒนาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องราวร้องทุกข์

๑)  ดำเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เช่น เวปไซต์  วารสาร เคเบิ้ลทีวี ฯลฯ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

๒)  จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเพื่อการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล รวดเร็ว รวมทั้งร่วมประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ โดยจัดให้มี

๒.๑)  ตั้ง ศูนย์บริการพึงพอใจ (Service Center) เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว

๒.๒)  ตั้งหน่วยบริการรับเรืองราวร้องทุกข์และประสานงาน “Call Center”


  ๕.๔ แนวทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล

๑)  จะวางรากฐานในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล (MIS) เพื่อการบริหารพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา พนักงานและลูกจ้าง อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน

๒)  จัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศเทศบาล”  เพื่อรวบรวม ข้อมูลสถิติ งานวิจัย รายงานการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกาะสมุย เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผน ตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ อาทิ การจัดทำ หน่วยสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เพื่อการเก็บรายได้ การผังเมือง การควบคุมการก่อสร้าง การวางแผนระบบสาธารณูปโภค และการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ฯลฯ

๓)  จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเกาะสมุย” (Samui Operation Room) เพื่อการให้บริหารงานสามารถมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย  โทรศัพท์ 0-7742-6007  และ  0-7742-1764-5


ที่มา www.kohsamuicity.go.th

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้