หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาแล้ว เอาหรือไม่เอาเสาไฟ...

by NathonCity @April,22 2008 21.47 ( IP : 118...63 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , ไฟฟ้า

โดย ฉัตรชัย สวท.สมุย
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และตามข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเกาะสมุย กรณีจัดทำโครงการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย (บ้านพังกา) ถึงสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (บ้านแม่น้ำ) โดยการปักเสา คอร.สูง ขนาด 22 เมตร


เพื่อให้ประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการดังนี้


1.เผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ  โดยจัดทำเอกสารข้อมูลโครงการ ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เผยแพร่ และแจกจ่ายให้ประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาทำความเข้าใจโดยสามารถรับเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ ผู้แทนกลุ่มบุคคลของประชาชน เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2551 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 (วันเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็น)


2.สำรวจความคิดเห็น โดยจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสามารถรับ-ส่งคืน แบบสำรวจความคิดเห็นได้ที่ ผู้แทนกลุ่มบุคคลของประชาชน เช่นที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย หรือที่ประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น วันที่ 7 พฤษภาคม 2551


3.ประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ จัดให้มีการประชุม – ชี้แจง โครงการฯ ปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

Comment #1
Posted @April,30 2008 21.49 ip : 118...16

เลื่อนเป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 สถานที่และเวลาเดิม

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้